fbpx

סטודנטית מסוריה
ב״זיכרון בסלון״: ״כבני
הדודים שלכם, עלינו
לזכור הכול״