fbpx

עדותו של לאון ווליצ׳קר שברח מקבוצת נידונים למוות והעיד על כך במשפט אייכמן. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.