fbpx

בעדותה מספרת יונה על הניסויים שעברה אצל ד"ר מנגלה, ועל הבחור שהתאהב בה באושוויץ, עמו חידשה את הקשר לאחר שנים רבות. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.