תקנון אתר זיכרון בסלון

 

ברוכים הבאים לאתר עמותת זיכרון בסלון.

עמותת זיכרון בסלון מבקשת לאפשר וליצור שיח פתוח בנושא זיכרון השואה והשפעתו על החברה בעבר, בהווה ובעתיד, בין השאר באמצעות סיוע בארגון מפגשים ביתיים בין מארחים למתארחים (כהגדרתם מטה), חלקם בהשתתפות נותני עדות (כהגדרתם מטה) אשר יספרו לקהל אורחים וחברים את סיפורם וחוויתם מתקופת השואה. המפגשים מתקיימים במקומות שונים אצל מארחים מכל רחבי הארץ (ובארצות נוספות בעולם). באמצעות מפגשים אלה מבקשת זיכרון בסלון לכבד ולשמר את זיכרון השואה עבור דורות ההמשך.

תקנון זה ("התקנון") מסדיר את היחסים בין נותני עדות, המארחים והמתארחים בפעילות זיכרון בסלון, לרבות גולשי האתר ("המשתתפים") ומפרט את הכללים על פיהם המשתתפים יכולים לקחת חלק בפעילות העמותה. תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין המשתתפים לבין זיכרון בסלון. אנא קראו את התקנון בעיון רב שכן גלישה ו/או הרשמה ו/או כל שימוש אחר באתר יחשבו כהסכמה לכללים המפורטים בתקנון.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד/רבים לפי העניין.

 

אתרי האינטרנט zikaronbasalon.org , zikaronbasalon.com ו- zikaronbasalon.herokuapp.com (להלן ביחד: "האתר") מופעלים על ידי עמותת זיכרון בסלון, עמותה רשומה מספר 580662070, מרחוב פאת השולחן 4/11 תל אביב ו/או מי מטעמה (לעיל ולהלן: "זיכרון בסלון"). בכל שאלה או סוגיה בקשר לאתר ניתן לפנות למשרדי זיכרון בסלון באמצעות דוא"ל info@zikaronbasalon.com.

בכל מקום בו מופיע בתקנון זה המונח "זיכרון בסלון" הכוונה היא זיכרון בסלון ו/או עובדיה ו/או נותני השירות שלה ו/או מי מטעמה, לפי העניין.

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו. זיכרון בסלון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולתקן את הוראות התקנון ובכלל זה את תנאי השימוש מעת לעת, בכפוף לכל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של כל עדכון או שינוי בתקנון זה לרבות תנאי השימוש הכלולים בו יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת. זיכרון בסלון תודיע על שינויים מהותיים בתקנון במקום בולט באתר. יחד עם זאת, מומלץ לעיין בתקנון זה מפעם לפעם על מנת להתעדכן ולוודא כי תנאיו ידועים לך. שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אזי אין לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה ביחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אזי אין לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה.

 

 • הגדרות.

  • "נותן(י) עדות" – ניצול(י) שואה, אנשי דור שני לשואה, אנשי דור שלישי לשואה ומומחים בנושאי אקדמיה ורוח מתחום חקר השואה.

  • "מארח" - מי שמבקש לארח מפגש של זיכרון בסלון.

  • "מפגש" – אירוע בהשתתפות של מארח/ים, מתארחים, ולעיתים בשילוב נותן/י עדות.

  • "מתארח" – מי שמבקש להשתתף במפגש.

  • "גולש" - כל מי שגולש או עושה כל שימוש באתר, בין אם הוא מארח, מתארח, נותן עדות או אחר.

 

 • שירותי האתר.

  • האתר מהווה פלטפורמה המסייעת בארגון פעילותה של זיכרון בסלון, ובין היתר בארגון המפגשים, המהווים ערבי זיכרון אינטימיים והוא משמש את המארחים, נותני העדות והמתארחים כאחד.

  • בנוסף, האתר עשוי להכיל תכנים שונים אשר יועלו וישותפו בהתאם לשיקול דעת זיכרון בסלון או מי מטעמה, לרבות סרטים, הקלטות, עדויות בכתב, מסמכים שונים והפניות לאתרים אחרים.

 

 • נותן העדות.

  • נותן עדות המעוניין לספר את סיפורו במפגש ימסור את הפרטים הבאים לנציג זיכרון בסלון ו/או יבצע רישום באמצעות האתר ויזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון של נותן העדות, דואר אלקטרוני של נותן העדות, טלפון של איש קשר מטעם נותן העדות, דואר אלקטרוני של איש קשר מטעם נותן העדות, הקירבה של איש הקשר לנותן העדות, כתובת מגורים מלאה, התאריכים המתאימים למפגש, השפה בה ירצה נותן העדות לספר את סיפורו, דרישות נגישות (האם זקוק למעלית, רמקול או כל אביזר עזר אחר), ורקע קצר אודות סיפורו. יובהר כי עצם מסירת הפרטים אינה מחייבת את זיכרון בסלון לארגן מפגש ו/או להזמין את נותן העדות למפגש.

  • אין לזיכרון בסלון כל אחריות לאמיתות ו/או תוכן הסיפור של נותן העדות, והוא מושתת אך ורק על זכרונו של נותן העדות.

  • ככל ונותן העדות מוסר את פרטיו באתר (או בכל דרך אחרת) באמצעות צד שלישי אשר אינו נציג זיכרון בסלון ("המפנה"), המפנה מצהיר ומאשר כי קיבל את הסכמתו המפורשת מראש של נותן העדות למסור את פרטיו לזיכרון בסלון, ותנאי תקנון זה יחולו על נותן העדות ועל המפנה ביחד ולחוד.

  • נותן העדות אחראי להגיע למפגש במועד ובמקום כפי שתואמו עמו, ולהודיע לזיכרון בסלון וכן למארח בהקדם האפשרי על כל עיכוב או נסיבות אחרות המונעות ממנו להשתתף במפגש. אין לזיכרון בסלון כל אחריות ו/או התחייבות בקשר עם הגעתו של נותן העדות לבית המארח ו/או בקשר עם מצבו האישי או הבריאותי של נותן העדות.

  • נותן העדות יגיע למפגש וישתתף בו בהסכמה ומרצונו החופשי.

  • נותן העדות מצהיר כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתף במפגש, וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לזיכרון בסלון באמצעות האתר (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.

 

 • מארח.

  • מארח המעוניין לארח מפגש יכול לבצע רישום באמצעות האתר ובהתאם יזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, שפות אותן דובר המארח, כתובת מגורים וקומה, פרטים אודות רמת הנגישות (האם יש מעלית, מדרגות בכניסה לבית וכו'), המועדים הרצויים והזמנים הרצויים לאירוח, מספר האנשים המינימלי והמקסימלי אותו אפשר לארח וכל פרט נוסף הרלבנטי לתיאום המפגש. יובהר כי עצם מסירת הפרטים אינה מחייבת את זיכרון בסלון לפעול לתיאום מפגש עם המארח.

  • זיכרון בסלון רשאית, אך אינה חייבת, לסייע בתיאום בין מארחים ובין נותני עדות לטובת ארגון המפגשים.

  • מארח לא יסרב סירוב בלתי סביר לארח במפגש כל נותן עדות ו/או מתארח.

  • המארח מסכים כי שמו הפרטי וכתובתו (עיר ושם רחוב) יפורסמו באתר לצורך תיאום המפגשים.  המארח יכול לבחור לשתף את פרטי המפגש אותו הוא מארח ברשתות החברתיות על ידי שימוש בקישור לאתר זיכרון בסלון.  

  • המארח יכול לבחור לסגור את ההרשמה למפגש אצלו, ולא לאפשר למתארחים נוספים להירשם למפגש כאמור.

  • לצורך ביטול מפגש ישלח המארח בקשת ביטול לזיכרון בסלון על ידי פנייה בכתב לדוא"ל info@zikaronbasalon.com.

  • המארח יהא אחראי באופן בלעדי להודיע לנותן העדות ומתארחים אשר נרשמו למפגש אודות ביטול המפגש ו/או אודות כל שינוי בפרטי המפגש, בהקדם האפשרי.

  • המארח מצהיר כי אין לו מניעה חוקית, חוזית או אחרת לארח את המפגש בביתו וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לזיכרון בסלון באתר (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.

 

 • מתארח.

  • מתארח אשר מעוניין לקבל דיווח היכן מתקיים מפגש יכול לבצע רישום באמצעות האתר ויזין במקום המיועד לכך באתר את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני, מען, המקום המועדף להתארח, השפה בה ירצה לשמוע את סיפור נותן העדות ובקשות נגישות ככל שישנן. יובהר כי עצם מסירת הפרטים על ידי המתארח אינה מחייבת את זיכרון בסלון ו/או המארחים להזמין את המתארח למפגשים.

  • לצורך השתתפות במפגשים, המתארח ישלח באמצעות האתר בקשה להתארח. זיכרון בסלון אינה מתחייבת להיענות לבקשות כאמור, כולן או חלקן, ולמתארח לא תהיה כל טענה בגין כך.

  • המתארח יכבד את המארח ויתר המשתתפים ואת מקום האירוח, ולא יפריע בעת מתן העדות.

  • המתארח אחראי להגיע למפגש אליו נרשם, ולהודיע לזיכרון בסלון וכן למארח בהקדם האפשרי ככל ואינו מתכוון להגיע להשתתף במפגש.

  • המתארח מצהיר כי אין לו מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתף במפגש וכי כל הפרטים שנמסרו על ידו לזיכרון בסלון באתר (או בכל דרך אחרת) הינם נכונים ומדויקים.

 

 • השתתפות ללא עלות. יובהר כי נותן העדות והמארח מבצעים את תפקידם בהתנדבות וללא שכר, כי המפגשים הינם ללא עלות למשתתפים, וכי לא ניתן לגבות כסף עבור אירוח ו/או מתן עדות במפגשים.

 • נכונות הפרטים. המשתתפים מתחייבים להזין לאתר פרטים נכונים, עדכניים ואמיתיים בלבד. יחד עם זאת, לזיכרון בסלון אין כל אחריות למילוי שגוי של פרטי משתתפים ולא תהיה למי מהמשתתפים בשל כך כל טענה ו/או דרישה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה. ככל שזיכרון בסלון תגלה כי משתתף הזין פרטים שגויים, היא רשאית למחוק את פרטי המשתתף מן האתר לאלתר ולאסור על השתתפותו במפגשים ו/או על השימוש באתר.

 • פרסום הפרטים. פרטי המפגשים (שמו הפרטי של המארח, עיר ושם הרחוב) יהיו גלויים באתר  וזאת על מנת שכל גולש יוכל לבחור האם ברצונו להשתתף במפגשים.

 • שמירת פרטיות. לפני ובמהלך המפגשים, המשתתפים עשויים להיחשף לפרטים אישיים אודות משתתפים אחרים, ובפרט לפרטיהם של אנשי עדות ומארחים. מדובר במידע אשר נחשף על ידי המשתתפים האחרים באופן עצמאי ומבחירה, וזיכרון בסלון אינה אחראית לעצם חשיפתו או לשימוש שייעשה במידע כאמור על ידי מי מהמשתתפים. בעצם ההשתתפות במפגשים מתחייבים המשתתפים שלא לעשות כל שימוש בפרטים אשר נחשפו בפניהם, פרט לשימוש לצורך תיאום המפגשים והוצאתם לפועל, ולא להעבירם לכל צד שלישי ללא הסכמת המשתתף מגלה המידע מראש.

 • פרסום פרטי משתתפים.

  • זיכרון בסלון רשאית לצלם את המפגשים ולהעלות אותם לאתר ו/או לכל מדיה אחרת לפי שיקול דעתה של זיכרון בסלון, ולא תהיה בשל כך כל טענה מצד מי מהמשתתפים. ככל ומשתתף אינו מעוניין בפרסום תמונתו או פרטיו, יפנה המשתתף לזיכרון בסלון מראש ובכתב בבקשה להסתיר/ לטשטש את תמונתו ו/או פרטיו האחרים.

  • המשתתפים מסכימים כי תמונות ו/או סרטוני וידאו ככל שיצולמו במפגשים יפורסמו באתר ו/או בפרסומים מטעם זיכרון בסלון מבכל סוג שהוא ובכל מדיה שהיא, וכי המשתתפים לא יהיו זכאים לכל תמורה בגין כך.

 • מאגר מידע. יובהר כי בעת רישום לאתר, פרטיך יישמרו אוטומטית במאגר המידע של זיכרון בסלון ("מאגר המידע") והרשמתך לאתר מהווה הסכמתך לכך. יובהר כי אם אינך מעוניין להיכלל במאגר המידע של זיכרון בסלון, זיכרון בסלון לא תוכל לשבץ אותך במפגשים. המידע יישמר במאגר המידע כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות מאגר המידע.

 • קבלת הודעות. עם הרישום לאתר, יתבקשו המשתתפים לתת את הסכמתם המפורשת לקבלת הודעות, לרבות שאלונים אשר יישלחו מעת לעת על מנת לשפר ולייעל את פעילות של זיכרון בסלון, דואר אלקטרוני, דואר רגיל, הודעות טקסט ושיחות טלפון מזיכרון בסלון או מי מטעמה. כמו כן, המשתתפים מאשרים קבלת הודעות בעלות אופי שיווקי ו/או מסחרי מאת זיכרון בסלון באמצעים אלקטרוניים. ניתן בכל שלב לבקש את ההסרה מרשימת התפוצה של זיכרון בסלון, על ידי פנייה בכתב לדוא"ל info@zikaronbasalon.com אשר תטופל בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים.

 • קניין רוחני.

  • כל הנתונים, העיצובים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם ("תוכן האתר"), הם קניינה הבלעדי של זיכרון בסלון ואין לראות במידע ו/או בשירותים ככל ומסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בתוכן האתר ו/או בזכויות הקניין הרוחני של זיכרון בסלון או של צדדים שלישיים, לפי העניין. "זכויות קניין רוחני" בתקנון זה משמען זכויות מכל סוג שהוא בתוכן האתר, ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות זכויות יוצרים, קוד מחשב, ממשקי משתמש, סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, שמות מסחריים ושמות עסק, ידע ומידע, שיטות, תוכניות, טכנולוגיה, מידע טכני, מידע עסקי, סודות מסחריים וכן כל זכות המקבילה ו/או הנגזרת מכל אחד מן האמורים לעיל, בין אם רשומה ובין אם לאו, בארץ ובעולם. זכויות הקניין הרוחני הינן בבעלות הייחודית והבלעדית של זיכרון בסלון. אין להעתיק או לפרסם את תוכן האתר במלואו או בחלקו ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של זיכרון בסלון. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מתוכן האתר בלא קבלת הסכמתו של זיכרון בסלון מראש ובכתב.

  • פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו זיכרון בסלון הינה קניינו של המפרסם ובאחריותו הבלעדית, ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 • הגבלת אחריות.

  • זיכרון בסלון אינה אחראית לכל עיכוב במפגש או לביטול מפגש מכל סיבה שהיא, ואינה מתחייבת להודיע על ביטול או עיכוב כאמור למי מהמשתתפים. כמו כן זיכרון בסלון אינה אחראית לנוחות ו/או לנגישות ו/או לתנאים אחרים במקום המפגש, להיקף או מהות התכנים שיעלו במפגש, לזהות המשתתפים במפגש, לאופי המפגש ו/או הדיון במפגש ככל שיתפתח. למשתתפים או מי מטעמם אין ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכל האמור לעיל כנגד זיכרון לסלון. כמו כן, אין לזיכרון בסלון כל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף או לכל פגיעה כלשהי ככל שייגרמו למי מהמשתתפים בזמן המפגש מכל סיבה שהיא ולא תהיה כתוצאה מכך למי מהמשתתפים או לצדדים שלישיים כל תביעה ו/או טענה כנגד זיכרון בסלון או מי מטעמה.

  • המידע המוצג באתר מופיע כמות שהוא (AS IS) כפי שמתקבל מהמשתתפים או מגורמים אחרים. זיכרון בסלון אינה ולא תהיה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למידת הדיוק, אמיתות ומהימנות של מידע כפי שהתקבל מן המשתתפים או כל צד שלישי. הסתמכות על תוכן האתר הינה באחריות המלאה של הגולשים.

  • השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על פי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת זיכרון בסלון, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום, אם וככל שיהיה, באתר.

  • זיכרון בסלון תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח את תקינות האתר. על אף האמור, זיכרון בסלון אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות זיכרון בסלון או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל זיכרון בסלון או אצל מי מספקיה או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי זיכרון בסלון ו/או לנותני השירות של זיכרון בסלון בקשר לכך. הנך מודע לכך כי ייתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

  • זיכרון בסלון תעשה ככל שביכולתה כדי להבטיח כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את הגולשים לאתר אינטרנט פעיל. על אף האמור אין זיכרון בסלון אחראית לקישור לא פעיל או לא תקין או שאינו מאובטח כנדרש. זיכרון בסלון רשאית בכל עת למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. עצם קיומו של קישור לאתר חיצוני מסוים בתוך האתר אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר חיצוני זה מלא, אמין, עדכני או מהימן.

  • זיכרון בסלון תהיה רשאית בכל עת להשבית את האתר ו/או לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו (ככל ומוצעים) וזאת ללא צורך להודיע לגולשים על כך. שימוש באתר לאחר שינוי או עדכון כלשהו בתנאי השימוש של האתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר המעודכנים. בכל מקרה, למשתתפים לא תהא כל טענה או דרישה כלפי זיכרון בסלון בקשר עם זמינות האתר, תוכן האתר, וביצוע שינויים או עדכונים כאמור בסעיף זה.

  • השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים והמשתתפים מתחייבים לפעול על פי כל דין בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו ולעשות שימוש חוקי, סביר והוגן בלבד באתר.

 

 • פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים. האתר עשוי להכיל מעת לעת קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים או שייכים לזיכרון בסלון (להלן: "אתרים חיצוניים"). זיכרון בסלון אינה אחראית לתקינות ו/או לתוכן של האתרים החיצוניים, ו/או לשימוש באתרים החיצוניים ואין ולא תהיה לה אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים החיצוניים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים החיצוניים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של זיכרון בסלון לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים הינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

 • שונות.

  • זיכרון בסלון אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, מוצא, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

  • זיכרון בסלון שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסרב קיום מפגש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  • זיכרון בסלון רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

  • על תקנון זה אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

  • אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק מן התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי התקנון. 

מדיניות פרטיות – אתר זיכרון בסלון

זיכרון בסלון (ע"ר) מס' 580662070 ("זיכרון בסלון" או "אנחנו") רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע של הגולשים ועל פרטיותם. השימוש באתר zikaronbasalon.com, zikaronbasalon.org ו- zikaronbasalon.herokuapp.com (להלן ביחד: "האתר"), כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות״):

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי זיכרון בסלון בנושאים המפורטים להלן ובכלל.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלים אשר על פיהם פועלת זיכרון בסלון באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:

 

 • מידע שאנו אוספים.

  • מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני).

  • במקרה בו תירשם דרך פייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר; (ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר; (ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, ו-(ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה בסרטונים והרשמה למפגשים (להלן: "המידע").

  • המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע של זיכרון בסלון כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות מאגר המידע או כל עוד זיכרון בסלון רואה לנכון לשמרו על פי שיקול דעתה הבלעדי. מסירת המידע על ידך לזיכרון בסלון נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך.

  • יובהר כי אין כל חובה מצדך להעביר מידע אודותך לזיכרון  בסלון. יחד אם זאת, ללא העברת מידע כאמור, זיכרון בסלון לא תוכל לאפשר לך להשתתף במפגשים (כהגדרתם בתקנון).

  • בכל עת תוכל לפנות לזיכרון בסלון בדואר אלקטרוני info@zikaronbasalon.com ולבקש למחוק או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

  • המידע שתמסור בעת ההרשמה לאתר לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

 • העברת מידע.

  • זיכרון בסלון תימנע מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, אלא אם כן נתת את הסכמתך המפורשת, או במקרה של מחלקות משפטית בינך לבין זיכרון בסלון, או במקרה שבצעת פעולה באתר בניגוד לדין או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת מידע כאמור.

  • הנך מאשר כי ידוע לך שזיכרון בסלון, בכפוף לכל דין, עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לספקי שירותים, שותפים עסקיים או קבלני משנה (להלן: "צדדים שלישיים"), במטרה: (1) לעזור לזיכרון בסלון להפעיל ו/או לתחזק את האתר (2) לארגן את המפגשים (כהגדרתם בתקנון) (3) לספק לך פרסום ממוקד. זיכרון בסלון תחייב צדדים שלישיים אלה לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם ארגון המפגשים ופעילות האתר כאמור.

  • אנו עשויים להעביר את מאגר(י) המידע שלנו לצדדים שלישיים במקרה של מכירת נכסינו ו/או פעילותנו או חלק מהם, בכפוף לכך כי מי שיבוא בנעלי זיכרון בסלון יקבל על עצמו לבצע את הוראות מדיניות פרטיות זו במלואן. במקרה כזה נודיע לכם על כך ונפעל בהתאם לדין.

 • כיצד אנו משתמשים במידע.

  • זיכרון בסלון ו/או צדדים שלישיים על פי בקשתה, רשאים לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים באתר. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי זיכרון בסלון תהיה רשאית לשמור במאגרה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: (א) ארגון המפגשים; (ב) מענה לשאלות, יצירת קשר ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון לאחר קיום המפגש); (ג) צורכי פיתוח מיזמים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי (כאמור בסעיף 3.3 להלן) ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית; (ד) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר ותוכנו, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.

  • זיכרון בסלון תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או התראות מסוג Push Notifications ו/או הודעות לטלפון הנייד ו/או הודעות דרך הרשתות החברתיות, ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת מטעם זיכרון בסלון. בעת רישום פרטיך באתר הנך מבוקש לאשר קבלת מידע פרסומי. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות אלו , הינך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות  דוא"ל.

  • על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: "הנתונים הסטטיסטיים"). הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי הגולש, כך שנוכל להתאים את תכני האתר לרצונות הגולש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics, כפי שיעודכנו מעת לעת, המופיעים בקישורים להלן:http://www.google.com/analytics/terms/us.html  http://www.google.com/policies/privacy

  • על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לבקש לעיין במידע שאספנו אודותך ואם תמצא כי המידע שנמצא אינו שלם, נכון, ברור או מעודכן הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. זיכרון בסלון תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש כדי לפנות אליך אך תשמור את המידע הדרוש לניהול פעילותה לרבות תיעוד המפגשים שהתקיימו. ככל והנך מעוניין בעיון או עדכון או מחיקה כאמור בסעיף זה, עליך לפנות בדוא"ל לכתובת info@zikaronbasalon.com ופנייתך תטופל בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים.

  • זיכרון בסלון משתמשת בקבצים מסוג Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של זיכרון בסלון, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.

  • ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

  • זיכרון בסלון רשאית להתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדים שלישיים. כדי לנהל את הפרסומות, צדדים שלישיים אלה יהיו רשאים להציב קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של זיכרון בסלון.

 

 • כיצד אנו מגנים על מידע.

  • זיכרון בסלון מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע המצוי במערכת הממוחשבת של זיכרון בסלון לרבות אתר האינטרנט. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של זיכרון בסלון מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, זיכרון בסלון אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה המוקפדים הננקטים על ידי זיכרון בסלון מידע אודותיכם הנשמר במאגרי המידע של זיכרון בסלון, יגיע לגורם כלשהו, לא תהיה לך בעניין זה כל טענה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה.

  • אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת info@zikaronbasalon.com. מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.
  • כל גולש באתר מתחייב לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכת המחשוב של זיכרון בסלון. ככל שלזיכרון בסלון עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה היא תדווח על כך לרשויות הרלבנטיות.

  • יובהר כי זיכרון בסלון לא תישא בכל אחריות אם נעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה של מי ממשתמשי האתר על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור את מידע זה באופן מאובטח. על מנת לשמור על רמת אבטחה מרבית, מומלץ לשנות את הסיסמה מעת לעת.

 

 • שינויים. זיכרון בסלון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. מחובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

 • שונות.

  • זיכרון בסלון רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי מדיניות פרטיות זו, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

  • על מדיניות פרטיות זו אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

  • אם תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי מדיניות פרטיות זו.

 • הערות ושאלות. אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת info@zikaronbasalon.com.